Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het programma Architectuur Dichterbij omvat verschillende projecten, hieronder kort geïntroduceerd met een doorverwijzing naar de verzamelde artikelen over het project, zodra die beschikbaar zijn. Naast uitvoeringsprojecten is er binnen het programma ruimte voor projecten met een onderzoeksmatig en speculatief karakter.

Onderzoek en speculatieve projecten

Rethinking the Collection

Rethinking the Collection bevraagt de waarde en betekenis van de collectie van Het Nieuwe Instituut. Het project blikt terug op de geschiedenis van het collectiebeleid van Het Nieuwe Instituut. Tevens worden nieuwe benaderingswijzen en in de toekomst mogelijke gedaantes van de collectie. Dit gebeurt onder andere naar aanleiding van de actuele casus van de verwerving van het MVRDV-archief. Dit onderzoeksproject vormt een inhoudelijke basis voor deelprojecten binnen Architectuur Dichterbij en heeft tegelijkertijd een relatie met de heroriëntatie op de erfgoedtaak van Het Nieuwe Instituut.

De architectonische reproductie

De kopie vervult een belangrijke rol in het ontwerpproces van de architect. Hoewel het origineel van de handmatige schets traditiegetrouw meer wordt gewaardeerd, kan de betekenis van de kopie niet worden onderschat. De blauwdruk, Diazotype, plastic tone en de fax zijn slechts enkele varianten van de vele architectonische kopieën in de archieven van Het Nieuwe Instituut. De ambitie is om op basis van het onderzoek naar de kopie nieuwe perspectieven op de collectie te ontwikkelen en de bestaande waardering van het archief ter discussie te stellen.

Virtueel CIAM Museum

Het Jaap Bakema Study Centre (JBSC) heeft een voorstel gedaan voor het project Virtueel CIAM museum (werktitel). Dit project ambieert een virtueel museum te realiseren met diverse internationale architectuurarchieven en universiteiten middels een web-platform. Doel is om deze archieven beter te ontsluiten voor een publiek van professionals, onderzoekers, studenten en geïnteresseerde leken. Bovendien wordt onderzocht of dit een format kan zijn om andere netwerken van decentrale archieven bijeen te brengen in een gecureerde omgeving. Omdat een breed internationaal consortium zijn eigen complexiteit kent, nemen Het Nieuwe Instituut en het JBSC in eerste instantie het voortouw. Vervolgens worden netwerkpartners uitgenodigd ter verdere ontwikkeling van Virtueel CIAM Museum

Collecting Otherwise

Collecting Otherwise stelt fundamentele vragen over de waarde en betekenis van de documenten in de collectie. Vragen die kunnen bijdragen aan de herorientatie op wat erfgoed en het verzamelen ervan kan of zou moeten betekenen op bepaalde momenten in de tijd. De eerste iteratie onderzoekt (de aanwezigheid van) intersectioneel feministische en queer ruimtelijke praktijken en sluit aan bij de voortdurende ambitie van Het Nieuwe Instituut om niet alleen de mogelijkheden van haar rijke collectie zichtbaar te maken, maar ook de hiaten daarin, en zo actoren en praktijken te herkennen die op basis van bijvoorbeeld historisch collectiebeleid zijn en worden buitengesloten.